Asociaţie

Cod de etică…

Codul de etică al Asociației Civice Adevăr şi Dreptate Argeşean #activAG Piteşti prevede normele pe care fiecare membru al ei consimte să le respecte în activitățile în cadrul asociației și în afara ei.
#activAG Piteşti dorește să fie o platformă civică care unește oamenii buni (simpli cetățeni, comunități profesionale, comunități online, ONG-uri etc), care au curajul și forța morală de a vorbi și acționa în direcția binelui comun, care sunt integri și doresc să scrie împreună o poveste de succes despre competență și cinste în România.
#activAG Piteşti este o platformă civică inclusivă, deschisă tuturor celor care cred în libertate, lege, integritate, competență, responsabilitate și transparență, indiferent de religie, orientare ideologică sau politică, naționalitate, gen sau etnie.

Art. 1.
(1) Codul de etică se aplică tuturor membrilor #activAG Piteşti, indiferent de funcția, calitatea și vechimea avută de către aceștia în cadrul asociației.
(2) Codul de etică completează prevederile Statutului și ale Actului Constitutiv.
(3) La evaluarea solicitării unei persoane de a deveni membru al #activAG Piteşti, Consiliul Director va verifica îndeplinirea criteriilor de etică prevăzute de Statut și prezentul Cod Etic, anterior aprobării solicitării.

Art. 2
În realizarea misiunii, obiectivelor și proiectelor #activAG Piteşti, membrii Asociației urmăresc respectarea următoarelor valori:
 Libertate;
 Democrație și valori democratice;
 Egalitate în fața legii, domnia legii și anticorupție;
 Integritate, competență și transparență;
 Responsabilitate și reprezentativitate in societate;
 Respect, solidaritate, dialog și nediscriminare.

Art. 3
(1) Poate deveni membru al #activAG Piteşti orice persoană cu vârsta de 14 ani împliniţi şi care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) să nu fie pusă sub urmărire penală sau subiect al unei măsuri preventive, trimisă în judecată penală sau condamnată penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție;
b) să nu se afle în conflict de interese sau stare de incompatibilitate, decise de instanța de judecată sau de Consiliul Director, conform prevederilor art. 30 din Statut;
c) nu a fost ofițer, angajat sau colaborator al Securității; nu a colaborat și nu colaborează, sub nicio formă, cu un serviciu secret din România sau din străinătate;
d) nu promovează sau a promovat idei sau acțiuni discriminatorii (rasism, xenofobie, antisemitism, homofobie etc); nu este sau a fost membru al unei organizații civice sau politice care a promovat sau promovează idei sau acțiuni discriminatorii (de rasism, xenofobie, gen, antisemitism, homofobie etc);
e) nu acționează sau a acționat împotriva statului de drept, nu este sau a fost membru al unei organizații civice sau politice care acționează sau a acționat împotriva statului de drept;
f) nu are o funcție de conducere, indiferent de nivel, în cadrul unui partid politic;
g) să se bucure de reputație bună în cadrul societății. Pentru a verifica îndeplinirea acestui criteriu, Consiliul Director poate întreprinde orice demersuri, inclusiv solicitarea de scrisori de recomandare.
(2) Solicitarea de admitere în asociație se depune în scris sau prin poşta electronică, de către persoana care dorește să devină membru, urmând ca în termen de maxim 30 zile de la data depunerii, Consiliul Director să se pronunțe în legătură cu aceasta.
(3) Consiliul Director verifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la alin (1) și poate proceda și la intervievarea solicitantului înainte de a acorda prin decizie calitatea de Membru al Asociației.
(4) În condițiile în care Consiliul Director consideră că solicitantul nu îndeplinește condițiile pentru a deveni membru în Asociație, va emite o decizie motivată de respingere.

Art. 4
(1) Membrii #activAG Piteşti pot fi suspendați pe o perioadă determinată în următoarele cazuri:
a) în cazul în care un membru din Consiliul Director al #activAG Piteşti devine membru de partid politic. Suspendarea în acest caz se produce de drept, nemaifiind necesară întrunirea Adunării Generale Extraordinare, iar această suspendare durează până la pierderea sau renunțarea la funcția amintită;
b) în cazul în care un membru din Consiliul Director al #activAG Piteşti este ales sau numit din partea unui partid într-o funcție administrativă sau de demnitate publică. Suspendarea în acest caz se produce de drept, nemaifiind necesară întrunirea Adunării Generale Extraordinare, iar această suspendare durează până la pierderea sau renunțarea la funcțiile amintite;
c) în orice alte cazuri prevăzute de Statut și urmând procedurile statutare.

Art. 5
Membrii #activAG Piteşti au următoarele obligații:
a) să achite la zi cotizația de membru al Asociației;
b) să participe la proiectele în care Asociația le solicită ajutor, cu excepția cazurilor în care refuzul acestuia este motivat;
c) să participe la Adunările Generale sau extraordinare ale asociației, cu excepția situației în care nu pot în mod motivat. Într-o astfel de situație membrul își poate delega votul unui alt membru prin modalitatea stabilită în convocatorul Adunării Generale sau Extraordinare;
d) să anunțe într-un timp rezonabil intenția de a candida pentru o funcție de conducere în cadrul unui partid politic, de a candida sau a fi numit politic într-o funcție administrativă sau de demnitate publică, sau orice alte intenții care pot afecta imaginea, obiectivele sau proiectele #activAG Piteşti.
e) să dovedească respect pentru opiniile altora și regulile de bună cuviință în discuțiile din interiorul #activAG Piteşti. Sunt interzise atacurile la persoană, insultele, referirile la viața privată, calomniile sau alte comportamente similare, care lezează bunul renume al altor persoane;
f) să păstreze confidențialitatea discuțiilor, strategiilor, negocierilor și a oricăror informații care privesc funcționarea #activAG Piteşti;
g) să nu angajeze #activAG Piteşti în activități care afectează activitatea prezentă sau viitoare, fără a fi împuternicit de conducerea asociației;
h) orice documente sau materiale elaborate, orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, orice produse intelectuale sau de altă natură ale activității membrilor #activAG Piteşti, în regim de voluntariat sau remunerat, în cadrul #activAG Piteşti vor deveni proprietate a Asociației, dacă nu se prevede altfel prin decizie a Consiliului Director;
i) orice membru al #activAG Piteşti care este și membru al unui partid politic nu poate avea o funcție de conducere în cadrul Asociaţiei.

Art. 6
(1) #activAG Piteşti nu va primi finanțări sau orice fel de donații materiale din partea partidelor politice.
(2) #activAG Piteşti nu va colabora sau intra în forme de parteneriat cu nicio organizație civică sau politică sau companii sau instituții, private sau de stat, care nu îndeplinesc criteriile de integritate din prezentul Cod Etic.

Art. 7
(1) Consiliul Director poate lua decizii de sancționare a membrilor #activAG Piteşti pentru încălcarea prevederilor Statutului și ale prezentului Cod Etic, respectând procedurile statutare.
(2) Membrul #activAG Piteşti sancționat poate apela decizia în cadrul Adunării Generale, care trebuie să ia o hotărâre în termen de 30 de zile.
(3) Adunarea Generală poate decide înființarea unei Comisii permanente de etică și arbitraj ca instanță de apel.
(4) Cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese în cadrul asociației sunt prevăzute de Statut și se rezolvă conform procedurilor statutare.

Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 8
Codul de Etică se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor Adunării Generale și intră în vigoare la data adoptării lui.

Art. 9
Propunerile de modificare ale Codului de Etică trebuie aduse la cunoștința membrilor, prin mijloace care să asigure o publicitate adecvată cu cel puțin 7 zile înainte de data la care ar putea fi adoptate. Orice modificări ale Codului de Etică se adoptă în condițiile art. 8.

Statut…

Capitolul I – MEMBRI ASOCIAŢI

Asociaţia Civică Adevăr şi Dreptate Argeşean #activAG Piteşti are ca membri asociaţi, potrivit Actului Constitutiv pe:
• Traian PAPARETE – din Piteşti, jud. Argeş;
• Andreea-Ramona VOICULESCU – din Piteşti, jud. Argeş;
• Mihai STĂNICĂ – din Piteşti, jud. Argeş.

Capitolul II – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Dispoziţii preliminare de natură juridică.
#activAG Piteşti se constituie ca fiind o organizaţie civică, cu caracter nepatrimonial, care funcţionează ca o persoană juridică română de drept privat, non-profit, înfiinţată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
#activAG Piteşti se declară independentă faţă de partide şi grupuri politice, organe sau organizaţii ale administraţiei de stat sau ale colectivităților locale și se desolidarizează de alte forme de asociere cu principii și valori contrare celor promovate de Asociaţie.

Art.2. Scopul Asociației este de a promova participarea activă a cetățenilor în viața publică în baza valorilor democratice a drepturilor și libertăților cetățenești înscrise în Constituția României și în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Art.3. Denumire
(1) Asociația poartă denumirea de „Asociația Civică Adevăr şi Dreptate Argeşean #activAG Piteşti”, în conformitate cu dovada disponibilităţii denumirii nr. 167723/13.04.2018, eliberată de Ministerul Justiţiei.
(2)Denumirea „Asociația Civică Adevăr şi Dreptate Argeşean #activAG Piteşti” va figura în toate documentele, anunţurile, publicaţiile şi în relaţiile cu toate persoanele fizice și juridice din ţară şi străinătate.
(3) Asociația poate avea emblemă, sigiliu şi ştampilă proprii.
(4) Asociația Civică Adevăr şi Dreptate Argeşean #activAG Piteşti va putea folosi în documentele sale oficiale în relațiile cu terții și denumirea de „#activAG Piteşti” alternativ cu cea de la alin. (1).

Art.4. Statutul
(1) #activAG Piteşti funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, independentă şi neguvernamentală, în condiţiile stabilite în prezentul Statut, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 (modificată şi actualizată) cu privire la asociaţii şi fundaţii.
(2) Statutul poate fi modificat doar ca urmare a votului a două treimi din membrii Adunării Generale.

Art. 5. Sediul
(1) #activAG Piteşti are sediul în Piteşti , jud. Argeş.
(2) Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin decizia Consiliului Director şi va fi comunicată instanței competente.

Art. 6. Durata
#activAG Piteşti este constituită pe perioadă nedeterminată şi va funcţiona de la data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Activitatea Asociației se desfăşoară la nivel local, naţional şi internaţional.

CAP. III. MISIUNEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE
Art. 7. Misiunea şi scopul
(1) Misiunea #activAG Piteşti este de a crea o platformă civică care sa unească şi să susţină oameni şi grupuri de oameni care cred în valori democratice, integritate, competență, responsabilitate și transparență.
(2) Scopul Asociaţiei îl constituie promovarea şi apărarea valorilor democratice, a drepturilor şi libertăţilor individuale ale persoanei şi de ajutor comunitar pentru persoanele defavorizate, precum și facilitarea comunicării dintre cetățeni și instituțiile statului, prin informarea celor dintâi cu privire la funcționarea acestor instituții și prin încurajarea implicării lor civice, astfel încât nevoile imediate ale cetățenilor să devină prioritare, iar distanța dintre Cetățeni și Putere să se micșoreze.

Art. 8. Obiectivele
Pentru realizarea misiunii şi scopului, #activAG Piteşti îşi propune atingerea următoarelor obiective:
a) identificarea oamenilor şi grupurilor de oameni care împărtăşesc valorile Asociației şi aderă la misiunea şi scopul acesteia;
b) formarea continuă a membrilor Asociației în conformitate cu valorile acesteia;
c) susţinerea iniţiativelor conforme cu valorile, misiunea şi scopul Asociației, inclusiv a celor iniţiate de terţi faţă de Asociaţie, în măsura în care organele statutare ale Asociației decid în acest sens;
d) implicarea Asociației în dezvoltarea politicilor şi proiectelor care susţin misiunea Asociației şi ajută la îndeplinirea scopului acesteia, inclusiv a celor iniţiate de terţi faţă de asociaţie, în masura în care organele statutare ale Asociației decid în acest sens;
e) dezvoltarea de proiecte și inițiative proprii sau în colaborare cu alți parteneri pentru a putea atinge misiunea stabilită;
f) să contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor;
g) să contribuie la transformarea administraţiei publice într-un sistem administrativ public eficient;
h) să susțină sisteme publice eficiente şi echitabile de protecţie şi asistenţă socială;
i) să promoveze libertatea economică;
j) să apere proprietatea privată și să susțină spiritul antreprenorial;
k) să contribuie la creșterea și consolidarea participării active a cetățenilor în viața publică;
l) promovarea și dezvoltarea de activități educaționale și de pregătire profesională prin organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferințe, cursuri de pregătire și perfecționare profesională, calificare și recalificare, activități de informare, consulting, training, publicitate;
m) promovarea si organizarea învățământului pentru adulți ce nu frecventează un centru școlar sau sistem universitar, prin desfășurarea oricărei forme de învățământ prevăzută de lege;
n) identificarea de surse de finanțare interne şi externe. Acordarea de asistență tehnică de specialitate;
o) acordarea de consultanță, îndrumare sau asistență operatională pentru firme și servicii publice și persoane defavorizate și promovarea competenţei şi integrității;
p) investigarea, selecția, orientarea, plasarea forței de muncă;
q) promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii și practici în domeniu;
r) promovarea și apărarea drepturilor omului;
s) să militeze pentru independența justiției și consolidarea Statului de Drept;
t) să promoveze și să apere dreptul de asociere în toate domeniile, libertatea de exprimare, dreptul la informaţie, dreptul la vot, libertatea întrunirilor, dreptul la un mediu sănătos, dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la învăţătură;
u) să promoveze competenţa şi integritatea în activitatea publică.

Art. 9. Activităţile
Pentru atingerea obiectivelor sale, #activAG Piteşti desfăşoară următoarele activităţi:
a) implicarea activă în problemele comunităţilor prin proiecte proprii sau ale unor terti, în măsura în care organele statutare ale Asociației decid în acest sens;
b) monitorizarea procesului electoral şi a legislaţiei propuse sau în vigoare;
c) realizarea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
d) informarea cetăţenilor cu privire la procesul democratic, prin proiecte offline şi online dezvoltate de către Asociaţie;
e) stabilirea de parteneriate şi relaţii de colaborare cu organizaţii care împărtăşesc valorile Asociației şi urmăresc obiective similare cu aceasta, în măsura în care organele statutare ale Asociației decid în acest sens;
f) asocierea cu grupuri formale sau informale, în măsura în care organele statutare ale Asociației decid în acest sens;
g) sprijinirea implicării active a cetăţenilor în elaborarea deciziilor şi politicilor publice;
h) promovarea accesului la cultură, educaţie, cercetare şi antreprenoriat;
i) colaborarea cu instituţiile statului, în limitele scopului şi obiectivelor Asociației;
j) realizarea, editarea si difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
k) organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de manifestații publice și alte activități, potrivit legii;
l) dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate; în acest sens poate înființa fundații sau se poate asocia cu agenții similare și instituții din țară și străinătate în realizarea unor obiective comune în condițiile respectării legislației comunitare în vigoare;
m) creșterea și consolidarea participării active a tinerilor în viața publică și dezvoltarea unor rețele de cetăţeni care să se implice în consolidarea democraţiei în România;
n) acordarea unor burse de excelenţă în civism, derularea unor activităţi de sponsorizare şi mecenat, va organiza concursuri și va acorda burse și premii pentru activități meritorii;
o) organizarea de tabere de instruire şi şcoli de vară;
p) monitorizarea proceselor electorale și a activității Parlamentului, Guvernului, Administrației Prezidențiale, precum și a administrației centrale și locale;
q) constituirea unor grupuri de lucru la nivel local și central care să încurajeze diverse forme de asociere și de democrație participativă;
r) dezvoltarea unor activități permise de lege în vederea autofinanțării cu scopul acoperirii cheltuielilor de funcționare pentru realizarea scopului propus;
s) alte activități care contribuie la realizarea scopului asociației si care nu contravin ordinii de drept.

Art. 10. Valorile
În realizarea misiunii, obiectivelor şi activităţilor sale, membrii şi personalul Asociației urmăresc respectarea următoarelor valori:
1. Democrație și valori democratice;
2. Egalitate în fața legii, domnia legii și anticorupție;
3. Integritate, competență și transparență;
4. Responsabilitate și reprezentativitate in societate;
5. Respect, solidaritate, dialog și nediscriminare.

CAP. IV. PATRIMONIUL

Art. 11. Valoarea iniţială
Patrimoniul iniţial al Asociației este constituit în numerar şi este în sumă de 300 RON, fiind format din contribuţiile băneşti egale ale membrilor asociaţi fondatori.

Art. 12. Veniturile
Veniturile Asociației provin din:
a) venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza statutului;
b) venituri din activităţi economice cu caracter accesoriu desfăşurate în condiţiile legii şi care sunt conforme misiunii şi obiectivelor Asociației;
c) donaţii ale persoanelor fizice, persoanelor juridice din ţară sau din străinatate cu capital public, privat sau mixt, legate testamentare, sponsorizări, mecenat;
d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
e) resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
f) finanţări din fonduri naţionale sau internaţionale rambursabile sau nerambursabile;
g) cotizații ale membrilor asociaţi, în cuantum iniţial de 15 lei/trimestru pentru elevi şi studenţi iar pentru restul membrilor 30 lei/trimestru, precum și alte încasări sau contribuţii prevăzute de lege.

Art. 13. Destinaţia veniturilor
Veniturile realizate de Asociaţie rămân la dispoziţia sa. Adunarea Generală aprobă bugetul, iar Consiliul Director dispune asupra modului în care veniturile sunt folosite pentru atingerea scopului și obiectivelor Asociației.

Art. 14. Exerciţiul bugetar
Exerciţiul bugetar al Asociației începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

Art. 15. Gestionarea patrimoniului
Gestionarea patrimoniului #activAG Piteşti se va face cu respectarea prevederilor legale, aplicate în mod corespunzător statutului de organizaţie neguvernamentală şi non-profit al acesteia.

Art. 16. Compunerea patrimoniului
(1) Patrimoniul Asociației se va compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de valoare, provenite din cotizaţii, legate testamentare, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi din veniturile realizate din activităţi economice, conform legii.
(2) Donaţiile şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare şi alte drepturi, dacă sunt libere de orice sarcină. Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în registrul de donaţii al Asociației.
(3) Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop, dacă acesta este în concordanţă cu obiectivele Asociației. Asociația, prin organele sale de conducere, refuză orice donaţie sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut. Pentru donaţii condiţionate, sau acceptate în aceste condiţii de asociaţie sau pentru cele cu destinaţie specifică în actul de donaţie, donatorul va putea lua la cunoştinţă de modul cum a fost utilizată donaţia sa, Asociația punându-i la dispoziţie un raport.
(4) Fondurile proprii ale Asociației pot fi atât în lei cât şi în valută, în condiţiile prevăzute de lege.

CAP. V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR ASOCIAŢI.
DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE ASOCIAT.

Art. 17. Categoriile de asociaţi
Membrii asociaţi ai #activAG Piteşti sunt:
a) membri asociaţi fondatori – sunt persoanele fizice care au înfiinţat Asociația şi care de drept se înscriu în categoria membrilor, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii asociaţi fondatori au drept de vot deliberativ. Această categorie, dacă pe viitor o să adere la un partid politic, atunci se va retrage din toate funcţiile de conducere;
b) membri asociaţi – sunt membri cu drepturi depline, care au aderat la asociaţie după momentul înfiinţării acesteia şi care beneficiază de drepturile statutare şi sunt ţinuţi de obligaţiile prevăzute în prezentul statut. Membrii asociaţi au drept de vot deliberativ cu excepţia celor care sunt şi membri de partid al căror vot este consultative în cazul votului pentru Preşedinte şi membri ai Consiliului Director;
c) membri onorifici – sunt personalităţi ale vieţii publice sau persoane care au adus beneficii deosebite Asociației sau promovează valorile susţinute de Asociaţie şi pot face parte din formaţiuni politice. Votul membrilor onorifici este consultativ;
d) membri simpatizanți – sunt cei care aderă la scopul şi valorile Asociaţiei şi o pot sprijini moral şi material în realizarea acestora. Votul membrilor simpatizanţi este consultativ.

Art. 18. La momentul constituirii Asociației, persoanele menționate la CAP. I dobândesc calitatea de membri fondatori.

Art. 19. Orice persoană fizică care cumulativ aderă la misiunea și obiectivele #activAG Piteşti, a cărei cerere de adeziune îndeplinește condițiile enumerate de prezentul Statut, de Codul Etic și este aprobată de Consiliul Director poate deveni membru al Asociației.

Art. 20. Solicitarea de admitere în Asociaţie se face pe site-ul www.activag.ro iar formularul primt în urma solicitării se depune în scris sau prin poştă electronică, de către persoana care doreşte să devină membru asociat, urmând ca în termen de 30 zile de la data depunerii, Consiliul Director să se pronunţe în legătură cu aceasta.

Art. 21. Pentru a putea obține calitatea de membru în #activAG Piteşti, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să nu fie pusă sub urmărire penală sau subiect al unei măsuri preventive, trimisă în judecată penală sau condamnată penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție;
b) să nu se afle în conflict de interese sau stare de incompatibilitate, decise de instanța de judecată;
c) să se bucure de o bună reputaţie în cadrul societății. Pentru a verifica îndeplinirea acestui criteriu, Consiliul Director poate întreprinde orice demersuri, inclusiv prin solicitarea de scrisori de recomandare;
d) să fi aderat la misiunea și obiectivele #activAG Piteşti.

Art. 22. Calitatea de membru asociat al Asociaţiei se poate pierde din următoarele cauze:
a) este pus sub urmărire penală sau este condamnat penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, aplicându-se şi dispoziţiile Art.32, alin (1), lit.c;
b) se află în conflict de interese sau stare de incompatibilitate, decise de instanța de judecată sau de Consiliul Director, conform prevederilor art. 30;
c) nu achită cotizația de membru al Asociației;
d) nu participă la proiectele în care Asociația îi solicită ajutor, cu excepția cazurilor în care refuzul acestuia este motivat;
e) nu participă la adunările generale sau extraordinare ale asociației, cu excepția situației în care nu poate în mod motivat. Într-o astfel de situație membrul își poate delega votul unui alt membru prin modalitatea stabilită în convocatorul adunării generale sau extraordinare.

Art. 23. Consiliul Director verifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute pentru art. 21 și poate proceda și la intervievarea aplicantului înainte de a acorda prin decizie calitatea de Membru al Asociației.

Art. 24. În condițiile în care Consiliul Director consideră că aplicantul nu îndeplinește condițiile pentru a deveni membru în Asociație va emite o decizie motivată de respingere.

Art. 25. Decizia Consiliului Director poate fi contestată, contestaţie analizată de către Adunarea Generală, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea Adunării Generale este definitivă.

Art. 26. Incompatibilităţi cu calitatea de membru asociat
Nu pot fi membri ai #activAG Piteşti persoanele care:
(1) Sunt membri sau susţinători ai unei organizaţii care militează împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sau ai unei organizaţii, instituţii care desfăşoară activităţi în dezacord cu Statutul Asociației;
(2) Încalcă Codul de Etică şi prezentul Statut al Asociației.

Art. 27. Membrul care încalcă dispoziţiile cu privire la incompatibilitate este răspunzător de daunele cauzate Asociației, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 28. Consiliul Director are dreptul de a se sesiza din oficiu cu privire la orice situație care ar putea avea cel puțin aparența unei incompatibilități.

Art. 29. Consiliul Director, după o prealabilă informare asupra situației de fapt, va decide asupra situației deduse analizei și va emite o decizie motivată cu privire la calificarea acesteia drept incompatibilitate și a consecințelor pe care această situație o are asupra solicitării de a deveni membru al Asociației sau asupra calității de membru. Consiliul Director poate dispune excluderea din Asociație a respectivului membru.

Art. 30. Conflictul de interese
(1) Membrul Asociației sau persoana care ia parte la decizii în cadrul Asociației nu trebuie să se găsească în niciun moment în conflict de interese cu privire la activitatea curentă a Asociației.
(2) Conflictul de interese este acea situație în care membrul sau persoana care participă la decizie are un interes personal care influențează sau pare să influențeze imparțialitatea sau obiectivitatea îndeplinirii atribuțiilor sale în cadrul Asociației sau hotărârile pe care organele de conducere ale acesteia le pot lua. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii unuia dintre organele de conducere ale Asociației, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Interesele personale ale solicitantului pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, soțul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.
(3) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
(4) Consiliul Director are dreptul de a se sesiza din oficiu cu privire la orice situație care ar putea avea cel puțin aparența unui conflict de interese.
(5) Consiliul Director, după o prealabilă informare asupra situației de fapt, va decide asupra situației deduse analizei și va emite o decizie motivată cu privire la calificarea acesteia drept ,,conflict de interese” și a consecințelor pe care această situație o are asupra deciziei adoptate prin conflict de interese sau asupra calității de membru.

Art. 31. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi
(1) Drepturile membrilor asociaţi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociației;
b) să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale;
c) să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate şi documentele supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale;
d) să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale;
e) să-şi exprime voinţa prin vot deliberativ sau consultativ, după caz, asupra problemelor supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale;
f) să aibă acces la toate informaţiile ce privesc activitatea Asociației;
g) să participe la toate acţiunile organizate de Asociaţie;
h) să propună şi alte activităţi pentru interesul Asociației şi al membrilor.
(2) Obligaţiile membrilor asociaţi:
a) să respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului, ale Codului Etic, hotărârile Adunării Generale și decizile Consiliului Director;
b) să-şi aducă contribuţia prin mijloace licite la realizarea scopului şi obiectivelor Asociației;
c) să nu facă declaraţii publice care contravin misiunii şi obiectivelor Asociației sau care aduc atingere intereselor acesteia în realizarea misiunii şi a obiectivelor sale;
d) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociației.

Art. 32. Suspendarea din calitatea de membru
(1) Membrii asociaţi pot fi suspendaţi pe o perioadă determinată în următoarele cazuri:
a) incapacitate. În cazul în care un membru se află în incapacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile sau obligaţiile în cadrul Asociației şi nu doreşte să delege un alt membru, Consiliul Director poate decide suspendarea acestuia până la încetarea incapacităţii.
b) măsură preventivă. În cazul propunerii de excludere sau încetarii de drept a calităţii de membru, Consiliul Director poate decide suspendarea unui membru până la luarea hotărârii de excludere sau încetare de drept a calității acestuia.
c) în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală sau începută urmărirea penală împotriva unuia dintre membrii Asociației pentru săvârşirea unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. Suspendarea, în acest caz, se produce de drept, nemaifiind necesară întrunirea Adunării Generale Extraordinare, iar această suspendare durează până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau după caz până la achitarea asociatului ori emiterea deciziei de scoatere de sub urmărire penală, fiind constatată de către Consiliul Director şi poate fi însoțită de orice alte măsuri luate de Consiliul Director, inclusiv excluderea din Asociație. În cazul în care asociatului i se constată nevinovăţia, acesta este repus în drepturile pe care le avea anterior în cadrul Asociației şi orice alte impedimente sau decăderi din drepturi rezultate din suspendarea sus enunţată, încetează de a mai produce efecte. (2) Pentru situaţiile în care împotriva membrilor asociaţiei este pornită acţiunea penală sau chiar condamnarea, ca urmare a desfăşurării unor activităţi avizate şi conforme cu activitatea asociaţiei, Consiliul director analizează fiecare caz în parte şi poate decide ajutorarea persoanelor urmărite, inclusiv prin angajarea de apărători şi/sau ajutorare financiară. În aceste situaţii nu operează suspendarea sau excluderea.
(3) Membrii asociaţi nu-şi pot exercita drepturile pe durata suspendării calităţii de membru, dar rămân ţinuţi de obligaţiile care decurg din calitatea de membru.

Art. 33. Pierderea calităţii de asociat
(1) Membrii asociaţi pierd această calitate prin următoarele modalităţi:
a) renunţare benevolă, ca expresie a voinţei liber exprimate a persoanei în cauză. Renunţarea benevolă se notifică în scris Consiliului Director.
b) excludere. Un membru poate fi exclus din Asociaţie la propunerea oricăruia dintre membri asociaţi prin hotărârea Consiliului Director pentru nerespectarea Actului Constitutiv, a Statutului, a Codului Etic sau a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director decide în termen de 30 de zile asupra propunerii de excludere.
c) incompatibilitate. În cazul apariţiei incompatibilităţii prevăzute la art. 26, aceasta poate fi notificată de membrul în cauză, caz în care calitatea de membru încetează de drept, sau poate fi sesizată de oricare dintre membri asociaţi, caz în care Consiliul Director decide în termen de 30 de zile asupra retragerii calităţii de membru.
d) în cazul in care membrului Asociației i se constată vinovăţia pentru săvârşirea vreunei infracţiuni în ţară sau în străinătate pentru săvârşirea aceloraşi fapte penale care atrag şi sancţiunea suspendării calităţii de membru şi este condamnat definitiv, acesta va fi exclus de drept din Asociaţie urmând ca toate drepturile şi obligaţiile faţă de Asociaţie să înceteze pentru viitor, pe durată nelimitată.
e) decesul asociatului.
(2) Membrii care au pierdut această calitate o pot redobândi la cerere, cu aprobarea Consiliului Director, obţinut la cel puţin 3 luni de la renunţare, excludere, încetare de drept sau suspendare, cu exceptia cazurilor indicate la alin (1) lit d), când excluderea este definitivă.
(3) Asociaţii care pierd calitatea de membru nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociației.

CAP. VI. ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 34. Organele de conducere
Organele de conducere ale Asociației sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Cenzorul

Art. 35. Adunarea Generală
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației şi se compune din totalitatea membrilor asociaţi.

Art. 36. Preşedintele Adunării Generale
Preşedintele Asociației este ales pentru un mandat cu durata de 2 (doi) ani.

Art. 37. Întrunirile Adunării Generale
Adunarea Generală a membrilor se întruneşte în următoarele cazuri:
a) cel putin o dată pe an, în cel mult trei luni de la încheierea anului financiar, în sesiune ordinară;
b) ori de câte ori este necesar, în sesiune extraordinară.

Art. 38. Convocarea Adunării Generale
(1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face la cererea Preşedintelui Asociației;
(2) Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face la cererea Preşedintelui sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor care compun Adunarea Generală sau a majorităţii simple a membrilor Consiliului Director, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data întrunirii.
(3) Convocarea Adunării Generale se poate face în scris sau electronic.
(4) În convocările Adunării Generale se comunică data, modul, locul şi ora desfăşurării Adunării Generale, modalitatea de prezenţă şi de reprezentare, precum şi ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.
(5) Când în ordinea de zi figurează propuneri de modificări ale Statutului Asociației, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor sau acesta va fi pus la dispoziţie celor interesaţi la sediul Asociației.
(6) Întrunirile Adunării Generale pot avea loc în format electronic. În acest caz convocarea Adunării Generale va furniza toate datele necesare accesării lucrărilor Adunării în mediul electronic.

Art. 39. Cvorumul Adunării Generale
(1) Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi mai mult de jumătate din numărul membrilor cu drept de vot deliberativ.
(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se va situa între a 7-a şi a 15-a zi calendaristică de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generală se va considera statutar constituită cu orice număr de asociaţi prezenţi sau reprezentaţi. În chestiuni urgente, convocarea poate fi făcută într-un termen mai mic de 7 zile calendaristice, dar nu mai puțin de 2 zile calendaristice.

Art. 40. Conducerea şedinţelor Adunării Generale
Adunarea Generală a membrilor este condusă de Preşedintele Asociației sau, în lipsa acestuia, de către Vicepreşedinte sau în lipsa acestuia, de către un alt membru al Consiliului Director, ales de către membrii acestuia.

Art. 41. Procedura de vot în cadrul şedinţelor Adunării Generale
(1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, cu votul a mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate, cu următoarele excepţii:
a) pentru modificările aduse Statutului sau pentru revocarea Preşedintelui sau a unui membru al Consiliului Director se cere votul a 2/3 din numărul tuturor membrilor Adunării Generale;
b) pentru divizarea, fuziunea sau dizolvarea Asociației este necesar votul a 2/3 din numărul tuturor membrilor Adunării Generale şi voturile concordante ale membrilor Consiliului Director.
(2) În cazul în care există un număr egal de voturi pentru sau împotriva unei hotărâri, cea care va decide este majoritatea voturilor Consiliului Director.
(3) Asociaţii pot stabili, cu respectarea condiţiilor de cvorum şi majoritate statutare, ca pentru anumite probleme hotărârile să fie adoptate prin vot secret.

Art. 42. Consemnarea lucrărilor Adunării Generale
Lucrările Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal întocmit de un secretar al adunării ales ad-hoc şi semnat de membrii Consiliului Director.

Art. 43. Hotărârile Adunării Generale
(1) În exercitarea competenţelor ce-i revin, Adunarea Generală emite hotărâri.
(2) Hotărârile Adunării Generale luate cu respectarea legii şi a Statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociației, chiar dacă aceştia nu au luat parte la Adunare sau au votat împotrivă.

Art. 44. Atribuţiile Adunării Generale
Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) dezbate şi aprobă raportul de activitate al Consiliului Director al Asociației şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
b) aprobă strategia, obiectivele generale şi programul de investiţii ale Asociației pe perioada până la următoarea sesiune a Adunării Generale sau pe perioade mai lungi;
c) alege şi revocă Preşedintele Asociației, membrii Consiliului Director şi Cenzorul;
d) decide asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii;
e) hotărăşte cu privire la modificarea patrimoniului;
f) hotărăşte asupra înfiinţării, fuziunii, divizării sau lichidării unor filiale;
g) hotărăşte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi cu privire la destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
h) aprobă situaţiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor Consiliului Director şi al Cenzorului/Comisiei de cenzori;
i) aprobă însemnele şi sigiliile Asociației;
j) modifică Actul Constitutiv, Codul Etic şi Statutul.

Art. 45. Consiliul Director
În intervalul dintre Adunările Generale, conducerea activităţii #activAG Piteşti este asigurată de către Consiliul Director, care pune în aplicare hotărârile Adunării Generale şi asigură administrarea Asociației.

Art. 46. Componenţa Consiliului Director
(1) Consiliul Director se compune din 3 (trei) membri asociaţi (inclusiv Preşedintele Asociaţiei şi Secretarul), aleşi fiecare pentru un mandat cu durata de 2 (doi) ani. În cazul când Asociația va număra peste 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale a Asociației, componenţa Consiliului Director va fi format din 5 membri.
(2) Consiliul Director iniţial, desemnat prin Actul Constitutiv al Asociaţiei, îşi desfăşoară activitatea pentru o perioadă de cel mult 12 luni.

Art. 47. Conducerea şi alegerea Consiliului Director
(1) Membrii Consiliului Director sunt aleși de Adunarea Generală, în urma votului favorabil exprimat în acest sens. Nu pot fi membri ai Consiliului Director acele personae care sunt şi membri ai unui partid politic.
(2) Consiliul Director este condus de Preşedintele ales de Adunarea Generală din rândul membrilor Consiliului Director.
(3) După constituirea Consiliului Director, membrii acestuia aleg din rândul lor Vicepreşedintele şi Secretarul.
(4) Mandatul Preşedintelui poate înceta înainte de termen prin renunţare unilaterală sau prin revocare de către Adunarea Generală pentru motive întemeiate. În ambele cazuri, Adunarea Generală alege un alt Preşedinte. Până la alegerea unui nou Preşedinte, Vicepreşedintele preia atribuţiile acestuia.
(5) a) Mandatul unui membru al Consiliului Director poate înceta înainte de termen dacă membrul a fost demis sau şi-a dat demisia din funcţia executivă deţinută în cadrul Asociației.
b) În cazul în care un membru al Consiliului Director şi-a pierdut această calitate, Adunarea Generală numeşte un alt membru, dar dacă nu se doreşte acest lucru, poate funcţiona legal şi în această componenţă până la încheierea anului financiar, perioadă după care se va proceda conform dispoziţiilor prezentului statut pentru alegerea celuilalt membru.

Art. 48. Atribuţiile Consiliului Director
Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea şi reprezentarea Asociației în intervalul dintre întrunirile Adunării Generale şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
b) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociației, Codul Etic, politica de personal, politica de salarizare şi orice alte politici interne ale organizaţiei;
c) aprobă organigrama, îndatoririle şi responsabilităţile personalului Asociației;
d) aprobă strategiile departamentale;
e) aprobă contractarea de proiecte, de sponsorizări şi de activităţi economice;
f) administrează şi gestionează patrimoniul Asociației;
g) aprobă donaţii şi burse către persoane fizice sau juridice;
h) stabileşte modul de colaborare cu alte organizaţii neguvernamentale, cu companiile, cu autorităţile centrale şi locale pentru realizarea obiectivelor Asociației;
i) asigură realizarea drepturilor şi urmăreşte respectarea obligaţiilor de către membrii asociaţi;
j) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale;
k) prezintă şi supune anual aprobării Adunării Generale în cel mult 3 (trei) luni de la data încheierii exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Asociației, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale pe anul precedent, precum şi proiectul de program şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al Asociației pe anul următor;
l) hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociației;
m) încheie acte juridice de dispoziţie în numele şi pe seama Asociației;
n) aproba aderarea noilor membri;
o) selectează, angajează şi demite directorul executiv.

Art. 49. Întrunirile Consiliului Director
(1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de regulă lunare sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui, a Cenzorului sau la cererea a cel puţin unei treimi dintre membrii Consiliului Director.
(2) Membrii Consiliului Director pot fi reprezentati de alti membri ai Consiliului Director, dar un membru poate reprezenta cel mult un alt membru. Reprezentarea se face în scris sau prin mijloace electronice.

Art. 50. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director
(1) Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii de zi stabilite de Preşedinte în urma propunerilor tuturor membrilor.
(2) Toate propunerile membrilor trebuie dezbătute. Dacă timpul alocat şedinţei este depăşit, Preşedintele poate hotărî amânarea unor subiecte de pe ordinea de zi, dar numai până la următoarea şedinţă a Consiliului Director, când subiectele restante vor fi dezbătute cu prioritate, înaintea noilor propuneri.

Art. 51. Conducerea şedinţelor Consiliului Director
Şedinţele sunt conduse de Preşedintele Asociației sau, în absenţa sa, de Vicepreşedinte sau de unul dintre membrii Consiliului, ales de ceilalti membri.

Art. 52. Procedura de vot în cadrul Consiliului Director
(1) Consiliul Director adoptă decizii prin vot deschis.
(2) Pentru exprimarea în mod valabil a votului, este necesară prezenţa sau reprezentarea a mai mult de jumătate din numărul de membri, iar deciziile se iau cu mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate.
(3) În caz de balotaj, votul conducătorului de şedinţă este decisiv.

Art. 53. Deciziile Consiliului Director
(1) În exercitarea competenţelor ce-i revin, Consiliul Director emite decizii.
(2) Deciziile Consiliului Director sunt obligatorii şi executorii pentru toți membrii Asociației.

Art. 54. Directorul Executiv
Conducerea operativă curentă a Asociației, în perioada dintre întrunirile Consiliului Director, poate fi asigurată de către un Director Executiv, numit în condiţiile ce se vor stabili de Consiliul Director.

Art. 55. Eligibilitatea pentru funcţia de Preşedinte al Asociației
Orice membru al Consiliului Director are dreptul să candideze pentru funcţia de Preşedinte al Asociației.

Art. 56. Atribuţiile membrilor Consiliului Director al Asociației
(1) Preşedintele Asociației are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea şi reprezentarea Asociației în intervalul dintre şedinţele Consiliului Director şi veghează la aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
b) hotărăşte asupra poziţiei oficiale a Asociației în chestiuni publice;
c) reprezintă public Asociația;
d) conduce Adunarea Generală;
e) încheie acte juridice de dispoziţie în numele şi pe seama Asociației;
f) poate hotări în anumite chestiuni care ţin de atribuţiile Directorului Executiv.
g) propune organigrama, îndatoririle şi responsabilităţile personalului Asociației;
h) stabileşte sarcini pentru membrii Consiliului Director şi pentru departamentele organizaţiei şi evaluează activitatea acestora;
i) aprobă contractarea de proiecte şi de activităţi economice în valoare de maxim 2000 (doua mii) euro pentru fiecare proiect;
j) administrează şi gestionează patrimoniul Asociației şi ia decizii în vederea gospodăririi fondurilor pentru operaţiuni care nu depăşesc 2,000 (doua mii) euro pentru fiecare proiect;
k) realizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale;
l) hotărăşte asupra demiterii sau angajării personalului Asociației, cu excepţia demiterii persoanelor care deţin calitatea de membru în Consiliul Director.
(2) Vicepreşedintele Asociației are următoarele atribuţii:
a) Vicepreşedintele îl secondează pe Preşedinte;
b) asigură interimatul în cazul vacantării funcţiei de Preşedinte;
c) în caz de indisponibilitate a Preşedintelui preia prerogativele acestuia;
d) elaborează strategia de relaţii publice;
e) realizează strategia financiară a Asociației;
f) elaborează strategia de recrutare a Asociației;
g) Vicepresedintele supravechează bunul mers al activităţii departamentelor şi a coordonatorilor de departamente, stabilite prin regulamentul de ordine interioară;
h) asigură instruirea pentru coordonatorii departamentelor;
i) în caz de imposibilitate a exercitării funcţiei de Vicepreşedinte, Secretarul va fi desemnat Vicepreşedinte Interimar până la organizarea de noi alegeri.
(3) Secretarul Asociației are următoarele atribuţii:
a) Secretarul asigură interimatul în cazul vacantării funcţiei de Vicepreşedinte;
b) redactează procesul verbal şi celelalte documente ale Asociației;
c) răspunde de activitatea de registratură şi secretariat a Asociației;
d) constată asupra statutarităţii întâlnirilor şi verifică delegaţiile membrilor;
e) informează membrii asupra acţiunilor Asociației;
f) asigură relaţia cu mass-media a Asociației;
g) în caz de imposibilitate a exercitării funcţiei de Secretar, va fi desemnat un alt membru al Consiliului Director care să îi preia prerogativele până la organizarea de noi alegeri.
Art. 57. Deciziile Preşedintelui Asociației
(1) În exercitarea competenţelor ce îi revin, Preşedintele emite decizii.
(2) Deciziile Preşedintelui sunt obligatorii şi executorii pentru tot personalul Asociației şi pentru toţi membrii Consiliului Director.

Art. 58. Răspunderea în solidar
Preşedintele Asociației şi Consiliul Director răspund în solidar pentru buna administrare a Asociației.

Art. 59. Cenzorul
(1) Numirea Cenzorului va fi guvernată de următoarele reguli:
a) numirea unui cenzor este obligatorie dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15 iar funcţia poate fi îndeplinită şi de o persoană din afara Asociației şi dacă persoana respectivă are calificarea necesară.
b) în cazul când Asociația va număra peste 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale a Asociației se alege o comisie formată din 3-7 membri din care cel puţin una trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil în condiţiile legii.
(2) În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot (în cazul când este constituită comisia de cenzori la aceste şedinţe participă numai preşedintele comisiei sau, în lipsă, reprezentantul său).
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 60. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director, Presedintele Asociației sau Directorul Executiv nu pot fi cenzori.

CAP. VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 61. Dizolvarea
#activAG Piteşti se poate dizolva:
a) de drept;
b) prin hotărârea Adunării Generale;
c) în celelalte cazuri prevăzute de lege, prin hotărâre judecătorescă.

Art. 62. Dizolvarea de drept
(1) #activAG Piteşti se dizolvă de drept prin:
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 6 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
c) reducerea numărului de membri asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvării de drept se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul #activAG Piteşti la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 63. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale
(1) #activAG Piteşti se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială Asociația îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
(2) Preşedintele Asociației este răspunzător pentru îndeplinirea acestor formalităţi.

Art. 64. Transmiterea bunurilor în urma dizolvării
(1) În cazul dizolvării, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător scopului #activAG Piteşti.
(2) Persoana juridică către care vor fi transmise bunurile va fi desemnată prin hotărârea Adunării Generale. Prin aceeaşi hotărâre se va stabili procedura de urmat pentru transmiterea bunurilor.
(3) În cazul în care, din orice motiv, Adunarea Generală nu poate decide asupra persoanei juridice către care vor fi transmise bunurile, aceasta va fi desemnată de instanţa judecătorească competentă.

Art. 65. Lichidarea
Pentru procedura de lichidare, se aplică prevederile legale corespunzătoare.

CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 66. Cadrul legal
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţiile nonprofit.

Art. 67. Valabilitatea Statutului
Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenţei Asociaţiei Civice Adevăr şi Dreptate Argeşean #activAG Piteşti, modificarea sau completarea sa, urmând a se face numai în formă scrisă cu respectarea reglementărilor legale şi a prevederilor privind cvorumul şi majoritatea necesare conform prevederilor statutare.